รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
01 กศน.เมืองลำพูน
0.00 %
03 กศน.บ้านธิ
0.00 %
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
07 กศน.ลี้
1.12 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
3.24 %
06 กศน.แม่ทา
3.33 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
3.44 %
05 กศน.ป่าซาง
3.68 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
9.37 %
00 กศน.จังหวัด
28.65 %